Help with Search courses
Adatbázisok építőipari alkalmazása A tárgy célja a számítógéppel segített építészeti tervező (CAAD) rendszerek révén nyert digitális épületmodell adatai kezelésének, adatbázisok alkalmazásának megismertetése. A tárgy keretén belül olyan elvi kérdésekkel is foglalkozunk, amely a építészeti/építőipari tevékenység során az infokommunikációs eszközök használatát tudatossá és biztonságosabbá teheti. Sor kerül BIM esettanulmányok bemutatására, a korszerű tervezési technológiák használatának megismertetésére.
A tan­tárgy alap­célja a CAD rend­szerek elmé­leti és gya­korl­ati alap­jainak meg­is­mer­te­tése. A gya­kor­latok a geo­met­ri­ai, épí­té­szet­törté­neti alap­isme­retek­hez kap­cso­lód­va mu­tat­ják be az épí­té­sze­ti gya­kor­lat­ban elő­for­duló sík­beli szer­kesz­té­si, és tér­be­li mo­del­le­zési meg­ol­dásokat, for­má­kat, gya­ko­rol­tat­va a há­rom­di­men­zi­ós for­mák két­di­men­ziós ve­tü­le­tek alap­ján tör­té­nő re­kons­tru­álá­sát, és be­mu­tatva a terv­do­ku­men­táció ké­szí­té­sé­nek meg­ol­dásait. A tárgy emel­lett a mér­nöki prob­léma­meg­oldás és az al­go­rit­mikus gon­dol­ko­dás je­gyé­ben be­tekin­tést ad az in­for­matikai esz­kö­zök ha­té­kony al­kal­ma­zá­sába.
Ábrázoló Geometria 2.
A tárgy célkitűzése, hogy az Ábrázoló geo­metria 1 tárgy­ban meg­ismert ábrá­zolási mód­szereket hasz­nálva a görbe felü­letek formai és egzakt geo­metria vilá­gába beve­zessük a hall­gatókat. A félév során a külön­böző görbe felü­letek formai kompo­zíciójára is sor kerül. A bemu­tatott gyakor­lati példák épí­tészeti alkal­mazások kör­éből kerülnek ki.
Digitális vázlatterv / SketchUp

A világ építészei a tervezés szinte minden fázisában használják a SketchUp-ot, a tömegmodellezéstől a kidolgozott 3D-s modellezésig. A SketchUp egy igen egyszerű, de annál meggyőzőbb eszköz ötleteink térben történő prezentálására. Gyorsan tanulható, egyszerű, teljes egészében átlátható, nem hátráltatja a felhasználót kreativitásának kibontakozásában. Kevesebb időt kell tölteni az eszközök keresésével, így több időt tudunk azzal tölteni, amiért végsősoron építésznek tanulunk… a tervezéssel! A tárgy felvételének feltétele az angol nyelvismeret!

CAAD / Revit Architecture Tervezés és dokumentálás a épület-információ modellező Revit Architecture célalkalmazással – alapkurzus. Azoknak ajánljuk, akik rendelkeznek tervezési és CAD jártassággal (ismerik az Építész-informatika 2 tárgy anyagát).
Épületinformációs modellezés / ARCHICAD A tárgy célja a hallgatók már meglévő építészeti szoftverismeretének bővítése oly módon, hogy egy komplex épületmodell létrehozása és változásainak kezelése készség szintjén működjön. Ezen felül megismerhetik az épületinformációs modellből (BIM – Building Information Model) származó adatok továbbvitelének lehetőségeit, amely a komplex tervezői gyakorlatban egyre fontosabb. A tárgy az ArchiCAD terminológiáján keresztül mutatja be mindezeket, ezért ajánlott előkövetelmény az Építész-informatika 3. tárgy teljesítése. A hallgatók közül az ajánlott előkövetelményt már elvégzők előnyt élveznek a felvételnél túljelentkezés esetén. Ezen felül azoknak ajánljuk, akik már legalább egy teljes tervdokumentációt számítógéppel készítettek el.
2D-3D számítógépes grafika
A tantárgy célja, hogy a gyakorlat és az elméleti háttér bemutatásával az építész hallgatókat felkészítse a 2D-3D grafikai programok (3ds Max, Acrobat, PhotoShop stb.) használatára és a digitális fényképezésre. A tananyag elsajátításához matematikai és programozási ismeretekre nincs szükség.
Építész kamera 

A tantárgy célja, hogy megismertesse az építész hallgatókat az audiovizuális tartalmak készítésével, számítógépes programok segítségével a tartalomszerkesztéssel. A vizuális tartalmak (pl. a fotó, videó) minőségét nagyban befolyásolja a készítő arányérzéke, kreativitása, jártassága e területen, esztétikai érzéke, illetve technikai felkészültsége. Ez utóbbihoz nyújt segítséget a tantárgy. A hallgatók térbeli konstrukciós készségére, informatikai alapismereteire építve bemutatjuk a térláttatás vizuális eszközeit és tudnivalóit, ismertetjük a korszerű videotechnikai tudnivalókat. Professzionális szoftvereken keresztül bevezetést nyújtunk a fotók és videók utómunkálataiba, a videóvágás rejtelmeibe.